สธ สั่ งปิด รร ทั้งรัฐเอกชนทั่วประเทศ

News

อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษกศธ. เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกัน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้ลงนามในประกาศศธ. เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกั ดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

ศธ. ตระหนักถึงความปลอดภั ยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระท บจากสถานการณ์จึงอาศัยอำนๅจตามความในข้อ 9 ของระเบียบศธ.ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ขอบคุณ tnews