ห ม อ ธีระวัฒน์ แนะตรวจ โควิด-19 ฟรี

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดี ๆ สำหรับในช่วงนี้ที่กำลังมีสถานการณ์ covid-19 ซึ่งประเทศไทยได้มียอดติดเกินกว่า 80 รายแล้ว ล่าสุดหมอ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แนะนำให้ตรวจโควิด-19 ฟรี ทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัว ถึงการ แพร่ระบาดของ เ ชื้ อโควิด-19 ในประเทศไทย โดยคุณหมอธีรวัฒน์ได้มีการแนะนำให้มีการตรวจฟรี เพื่อป้องกัน โควิด-19 ในระยะที่ 3 พร้อมแนะนำว่าหากมีอาการทาง ป อ ด แม่ไม่ได้ไปต่างประเทศควรได้รับการตรวจด้วยเพราะขณะนี้มีการติดและแพร่ ร ะ บ ๅ ด จากคนไทยด้วยกันเองแล้ว

โดยโพสต์ดังกล่าวได้ถูกระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้

นิยามฟรีต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะเป็นคนไทย สู่คนไทยเอง

บุคคลที่เข้าข่าย ที่ตรวจ PCR ฟรีมีตามเงื่อนไขดังนี้

1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ( ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก )

2. มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่ม เ สี่ ย ง หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของ โควิด-19

3. มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของ โควิด-19

4. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติด โควิด-19

5. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยโรคติด โควิด-19

สำหรับผู้ไม่มีความเสี่ยงเข้าข่ายตามเงื่อนไขดังกล่าว แต่มีความประสงค์ต้องการตรวจหา เ ชื้ อ โควิด-19 ผู้เข้ารับบริการ “ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง”

ถ้าถือนิยามตามนี้ ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจไม่ต้องเสียเงิน แน่นอน จะหลุด ผู้ที่ติด เ ชื้ อจริงๆ ไปแน่ๆ เนื่องจากเป็นการติดต่อในกลุ่มไทยไปไทยแล้ว และถึงแม้จะเริ่มจากคนต่างชาติก็ตาม แต่ก็แพร่ถึงคนไทยมาหลายทอด ยากจะบอกได้

คำถาม แล้วมิต้องตรวจทุกคนที่มีอาการเช่นนี้หรือ?

นั่นคือ เราต้องมีการตรวจประหยัด เร็ว แม่นยำ หรือ “ถูกและดี”และเลือกตรวจรายเดี่ยว หรือทีละหลายสิบหลายร้อยได้

นี่คือ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ นักวิชาการ วิจัย จะได้หรือไม่ ต้องหา ต้องทำ