กพท ออก ก ฎ เหล็ก ห้ามเครื่องบินจากทุกประเทศ บินเข้าไทย4-6 เมษา

News

จากกรณีของสนามบินที่มีการแชร์เรื่องราวเมื่อวันที่ (4เม.ย.63) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์

โดยล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์ C0VID  ที่รุ นแรงมากยิ่ งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุ กเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27และมๅตรๅ 28แห่งพระรๅชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา23.59 น.

2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1.ให้เป็นอันยกเลิก

3.ข้อห้ามตาม 1.ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือ การขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากC0VID

(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

4.ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บั งคับ อยู่ภายใต้บั งคับของก ฎหมายว่าด้วยโ ร คติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน และสำหรับใครที่ออกไปในพื้นที่คนแออัดก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือให้สะอาดเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้าง

ขอบคุณ   tnews