ประกาศวุฒิสภา ตั้ง ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว

News

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งลงนามโดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา มีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจําปีครั้งท่ีสอง) วันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว แทนตําแหน่งท่ีว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 103 จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ขอบคุณ thairath