ป ระกันสังคมเผย มีเงินสดจ่ายเยี ย ว ย า ได้แค่ 7-8 แสนคน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายคนต่างรอคอย สำหรับผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนๆ เวลา เ ดื อ ด ร้อน ย่อมต้องการเงินช่วยเหลือเยียวยา ล่าสุด“คุณพิศมัย นิธิไพบูลย์” ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดใจในรายการ โหนกระแส เรื่องกรณีเงินประกันสังคม

แรงงานในระบบที่มีนายจ้างส่งประกันสังคมถูกพักงาน เพราะผลกระทบโควิด-19

ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือดูแล เยี ยว ย า เผยมีเงินสดจ่าย เยี ย ว ย า ได้แค่ 7-8 แสนคน ถ้ามากกว่านั้น ต้องไปดูอีกทีเพราะเงินอยู่ในรูปแบบของการลงทุน

ดร.จักษ์ บอกว่า เพดานประกันสังคมอยู่ที่ 15,000 แต่จ่ายครึ่งเดียว 50 เปอร์เซ็นต์ คือ 7,500 แต่สัก 2 สัปดาห์เปลี่ยนแล้ว ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ?

“62 เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ จาก 15,000 บาท ประมาณ 9,300 บาทต่อคนต่อเดือน เรากำหนดว่าไม่เกิน 90 วัน”

ใครบ้างที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในประกันสังคม ?

“ตอนนี้เรากำหนดว่านายจ้างมี ลู ก จ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนมาแล้ว ณ เวลานี้ จะมี ลู ก จ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คืออยู่ในระบบการจ้างงาน 11.6 ล้านคน”

11 ล้านคนตอนนี้ ทางมุมประกันสังคม คิดว่ามีผลกระทบกี่คน ?

“11 ล้านคนเข้ามาอยู่ในระบบก็จริง แต่จะมีส่วนหนึ่งที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน กรณีว่างงานคุณต้องส่งเงินสมทบเข้ามา 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง ที่เรามีอยู่ 2 ล้าน ส่งสมทบไม่ครบ เขาจะว่างงานหรือ อย่ าง ไรก็แล้วแต่ ก็จะไม่ได้เงินตรงนี้”

แล้วเขาทำยังไง ?

“คนกลุ่มนี้เราก็ให้ข้อมูลกระทรวงการคลังไปแล้ว”

ไปคลังก็ไม่ได้เหรอ ?

“ตอนนี้ที่ให้ข้อมูลไป มีคนส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะกิจการที่รัฐ สั่ ง ให้หยุดประมาณ 7 หมื่น มีกลุ่มพวกมาตรา 39, 40 ที่เราให้ไป กรณีว่างงานต้องส่งให้ครบ 6 เดือน ซึ่งปกติ ลู ก จ้ าง ไม่ ข าด อยู่แล้ว หน้าที่นี้เป็นของนายจ้าง แต่มีนายจ้างบางรายที่ค้างชำระเงินสมทบ แต่เราก็ให้สิทธิ์ ลู กจ้าง”

ต้องไปเล่นนายจ้าง ?

“ใช่ค่ะ นายจ้างต้องรับผิดชอบ ถ้านายจ้างไม่ส่งเงินทั้ง 2 ส่วนเข้ามาตามกำหนด นายจ้างจะเป็นคนจ่ายฝ่ายเดียว พร้อมค่าปรับที่เกิดขึ้น สิทธิ์เราก็ให้ ลู ก จ้างเหมือนเดิม ระยะเวลาที่เขามาประกันสังคม ทำงาน 6 เดือน แต่ส่งเข้ามาไม่ครบ เราก็ต้องย้อนไปที่นายจ้างว่าระหว่างส่งไม่ครบเขาทำงานไหม ถ้าทำงานเขาก็ให้สิทธิ์ลูกจ้าง”

62 เปอร์เซ็นต์ ให้กี่เดือน ?

“เดือนต่อเดือน จ่ายกรณีว่างงานก็ 3 เดือน 90 วัน”

ไม่ได้ลดเหลือเดือนเดียว ?

“(หัวเราะ) ลดไม่ได้ค่ะ ถ้าออกเป็นมติ ครม. กฎกระทรวงต้องใช้บังคับเลย ประกาศเมื่อไหร่ จะไปลดเพิ่มก็ไม่ได้แล้ว ต้องเป็นไปตามนั้น กฎกระทรวงนั้นให้ใช้ได้ 6 เดือนถึงสิงหาคมค่ะ”

กรณีบริษัทมี ลู ก จ้างแล้วเขามีผลกระทบ แต่เขาดูแลให้เงินเดือนอยู่ คนเหล่านี้รับได้ไหม ?

“ไม่ได้ค่ะ เพราะถือว่ายังไม่ใช่ผู้ว่างงาน ไม่ถือว่าเป็นคนที่ ข าดรายได้”

แต่นายจ้างจ่าย 75 เปอร์เซ็นต์ ?

“แต่ตรงนั้นเป็นการตอบแทนในวันหยุดหรือวันลา หรือวันหยุดที่ไม่รับค่าจ้าง ฉะนั้นลูกจ้างก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้”

คนเคยส่งประกันสังคม 10 ปี ขาดส่ง 2-3 เดือนก็ไม่ได้ ?

“ถ้า ข าด ส่งกรณีไม่ใช่ความผิด ลู ก จ้างก็ได้ แต่ต้องไปไล่เบี้ ย จากนายจ้าง มัน 6 เดือน ย้อนหลังไป 15 เดือน ยังไงก็ได้ แต่กรณีหยุดจ่าย 75 เปอร์เซ็นต์ ตามกฎหมายคุ้มครอง แ ร ง งาน ตรงนั้นเราถือว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้ เขาไม่ได้ ข าดรายได้ เขาจะมารับเงินว่างงานตรงนี้ไม่ได้”

คน เดื อ ด ร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จ่ายย้อนหลังไหม ?

“กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ คนได้รับตรงนี้เป็นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ไม่ใช่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม ก็เป็นเดือนที่ ลู ก จ้างใช้สิทธิ์ เราก็ย้อนหลังไป 15 เดือน ถ้ามีเงินสมทบเข้ามาใน 6 เดือนมีการจ่าย”

แม้คนงานที่อยู่กับนายจ้างถูกลดเงินเดือนลงมา อันนั้นเป็นส่วนนายจ้าง ไม่เกี่ยวกับประกันสังคม ?

“ใช่ค่ะ”

เงินที่เอามาเยี ย ว ย า โควิด 19 จะมีผลกระทบกับเงินสะสมประกันสังคมในอนา ค ต ไหม ?

“ไม่มีค่ะ เพราะเงินที่เก็บเข้ามาคือเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ ว่างงานเราเก็บแค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ 5 บาท เก็บแค่ 50 สตางค์ เก็บน้อยมาก”

กรณี ลู ก จ้างถูกเลิ ก จ้างปกติ หรือลาออกไปเอง ได้ไหม ?

“เงินตรงนี้เราจ่ายให้เป็นการเพิ่มในเห ตุ สุดวิสัยโ ร ค โควิด 19 ตอนนี้ เดิมไม่มีนะคะ สมัยก่อนเรามีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ด้วย ตอนนี้ลาออกเองเราจ่ายให้ 45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรณีเลิ ก จ้าง หรือเลิ ก กิจการ ไม่ทำแล้ว หรือ ย้ าย ถิ่นฐาน ตรงนี้เราก็เพิ่มให้ เราเพิ่มให้ร้อยละ 70 ไม่เกิน 200 วัน”

ลองเอาภาษาชาวบ้านง่าย ๆ ?

“ตอนนี้ที่เรา เยี ย ว ย า โควิดคือเราเรียกเห ตุ สุดวิสั ย เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราก็มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กรณีว่างงาน คนที่รัฐ สั่ ง ให้หยุดเยี ย ว ย า 62 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายกรณีนายจ้าง หยุ ด กิจการเพราะโควิด ก็มารับ 62 เปอรเซ็นต์ ไม่เกิน 90 วัน นี่คือเห ตุ สุดวิสั ย ส่วนลาออก ถูกเลิ ก จ้ างปกติ ก็เป็นเหตุทั่ว ๆ ไป”

ช่องทางเข้าไปติดต่อทำยังไง ?

“ตอนนี้ที่เป็นกรณีว่างงาน เราไม่ อย าก ให้คนมาติดต่อที่สำนักงานเยอะ เราให้ใช้วิธียื่นผ่านอีฟอร์มในเว็บไซต์ประกันสังคม ให้นายจ้างเข้ามารับรองด้วย ถ้านายจ้างไม่เข้ามากรอกว่าลูกจ้างว่างงานจริงก็จะวินิจฉัยไม่ได้ มีอีกมากที่เป็นแบบนั้น เราจ่ายให้ได้เฉพาะกรณีที่นายจ้างมารับรอง”

ลงทางเว็บไซต์ อย่ าง เดียว ?

“ถ้ากรณีสะดวก ไม่ไปรวมกลุุ่มกันมาก สามารถยื่นได้ที่สำนักงานด้วย ไม่ว่า เจ็ บ ป่ วย คลอดบุตร ทุ พ พ ลภาพ ไปสำนักงานได้ แต่ตอนนี้เราให้ส่งทางไปรษณีย์ นายจ้างรวบรวมยื่นให้”

นายจ้างไม่ทำให้ ?

“เราก็ต้องตามนายจ้าง เราตามเองก็ได้ แต่บางทีเราโทร. ไปไม่รับสายเลย ก็อาจปิดกิจการไปแล้ว ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว ระหว่างนายจ้าง ลู ก จ้าง ก็ขอความร่วมมือ ลู ก จ้างให้ไปตามนายจ้างให้หน่อยนะ มันไม่ได้ ย าก เลย อีฟอร์มเป็นแบบฟอร์มกระดาษนี่แหละ”

แรงงานนอกระบบ 8 ล้าน แร ง งานประกันสังคม 11 ล้าน ตัวเลขที่มีการคาดการณ์ 11 ล้านคน คิดว่าผลกระทบเท่าที่มีฐานข้อมูล คาดว่ากี่คน สำหรับคนที่ต้องรับเงิน เยี ย ว ย า ?

“กรณีถูก กั ก ตัว และรัฐ สั่ ง ให้หยุด เราทำข้อมูลไว้ ยื่นเข้ามาแล้วประมาณ 7 แสนราย แต่ยังไม่ได้จ่าย ตรงนี้ต้องสกรีนคนไม่มีสิทธิ์ออกไปก่อน เช่น เป็นมาตรา 39, 40 กับคนที่ออกไปนานแล้ว แต่มาขอรับสิทธิ์ด้วย”

11 ล้านคนจากประกันสังคม มีแค่ 7 แสนเองเหรอ ?

“ตอนแก้กฎกระทรวงครั้งแรก เราให้กลุ่มถูก กั ก ตัวและกลุ่มที่รัฐ สั่ ง ให้ หยุ ด ต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงใหม่ ก็รวมกลุ่มที่นายจ้างหยุดกิจการเองด้วย ตอนนี้คงมากกว่านี้แล้วตั้งแต่นี้ไป”

คัดกรองจากอะไร AI หรือเปล่า ?

“ไม่ใช่ AI เจ้าหน้าที่คัดกรองเอง ช้าแต่ชัวร์ เราก็ให้ยื่นอีฟอร์ม แล้วเจ้าหน้าที่คัดกรองเอง ช้าแต่ชัวร์ค่ะ ระบบเราจะแมตชิ่งให้ก่อน แล้วให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าได้หรือไม่ได้”

มีกรณีที่ว่ามีบุคคลบางคนได้รับทั้งประกันสังคม และฝั่งแร ง งานนอกระบบด้วย 2 เด้ง เป็นไปได้ไหม ?

“คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะ เพราะข้อมูลประกันสังคมก็มีอยู่ที่กระทรวงการคลังด้วย”

แต่มีคนบอกว่าได้ 2 เด้ง ?

“มันเป็นช่วงคาบเกี่ยว พ.ร.บ. คนนั้นเขาออกจากงานไปและทำประกันว่างงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วเงินมาได้ช่วงนี้พอดี ณ ปัจจุบันไม่น่าจะมีแบบนี้แล้วนะคะ เพราะมาตรา 39 รายชื่อไปอยู่กระทรวงการคลัง เขาต้องรับทางเดียว”

เงินสายป่าน ย าว แค่ไหน ?

“ที่เราคำนวณ 7-8 แสน มีเงินจ่ายค่ะ”

ถ้าขึ้นไป 2 ล้านไม่มีเงินจ่ายเหรอ ?

“(หัวเราะ) ขอคำนวณก่อนค่ะ ต้องไปดูว่ามีเงินอยู่ที่เราเป็นเงินลงทุนด้วย ไม่ใช่เงินสดนะคะ เงินมี 4 กรณีแรก เราเอาไปลงทุนไม่ได้เหมือนกัน อาจจะหลักทรัพย์ เสี่ ย ง สูง เ สี่ ยง น้อยไม่เหมือนกัน ต้องดูก่อนว่าจะทำ อย่ าง ไรได้”

ไปดูว่ากู้ได้ไหม ?

“เรื่องกู้คงกู้ไม่ได้ค่ะ”

กรณีคนจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปไหน ?

“อยู่ในกองทุน ถ้า ลู ก จ้างออกจากงาน อายุ 55 ปี เขาได้รับบำนาญหรือบำเหน็จก็ได้ และสมทบจากนายจ้างอีก เราต้องรอจ่ายให้เขา ไม่สามารถดึงมาจ่ายให้ได้”

ก ลั ว ไม่พอไหม ?

“ต้องดูสถานะก่อน ถ้าไม่พอจะทำ อย่ าง ไร”

ผอ. บอกมี 6 แสนล้าน สักพักนายกฯ บอกอีกเรื่อง ?

“ขอดูก่อน ไม่สามารถตอบได้ตอนนี้เลย ต้องขอดูก่อน เราลงทุนไว้ก็พอสมควร”

ให้ลงทะเบียนได้แล้ว ?

“ใช่ค่ะ กฎกระทรวงบังคับใช้เมื่อไหร่ ประกาศในราชกิจจาเมื่อไหร่ก็ไม่นานเกินรอ”

กลัวเว็บล่มไหม ?

“เคยมีประสบการณ์เหมือนกัน วันแรกจะมีปัญห า แต่ช่วงไม่นาน สามารถแก้ได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือกรณีเห ตุ สุ ด วิสั ย ทั้ง ลู ก จ้างและนายจ้างมัดรวมส่งมาทางไปรษณีย์เลยค่ะ”

ขอบคุณที่มา ONB NEWs