ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ ร ก กู้เงิน 1 ล้านล้าน

News

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าฯ ใช้ พ.ร.ก.ให้อำนาจ กระทรวงการคลัง กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท แก้ปัญหา เยียวยๅ c๐vid  ชี้ต้องใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยๅ แก้ปัญหาเท่านั้น

วันที่ 19 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยๅ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ พ.ศ.2563

ทั้งนี้มีสาระสำคัญ คือให้กระทรวงการคลัง มีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลไทย มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และเงินกู้ดังกล่าวต้องใช้เฉพาะ 3 กรณีดังนี้เท่านั้น คือ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ C0VID-19

2. เพื่อช่วยเหลือ เยียวยๅ และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบๅดของ C0VID-19

3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ C0VID-19

อีกทั้งให้มีคณะกรร มการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบด้วย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ และให้รองเลขาธิการสศช.ที่เลขาธิการสศช.มอบหมาย เป็นเลขานุการ รวมถึงมีผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม

ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะคะเราต้องผ่านช่วงนี้ไปได้

ขอบคุณ ratchakitcha.soc.go.th , kapook