เ ปิ ดจำนวนคน ที่ธนาคารออมสิน อนุมัติลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินรอบแรก

News

เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ทำให้เมืองไทยเผชิญวิกฤติหนักเลยก็ว่าได้ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผล กระทบแทบทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของกิจการที่ไม่สามารถทำมาหากินได้ ลูกจ้างบางส่วนถูกลดเงินเดือน-เลิกจ้าง กระทบถึงคนที่มีรายได้น้อยที่หาเช้ากินค่ำ จนหลายฝ่ายต้องออกมาให้ความช่วยเหลือในขณะนี้  ธนาคารอมมสินก็ได้มีโครงการ กู้เงิน ฉุ กเฉิ น เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID19 ที่ประสงค์ต้องการกู็เงิน ฉุ ก เฉิ น

พบว่ามีประชาชนเข้าลงทะเบียนยื่นกู้เงิน ฉุ กเฉิ น อย่ าง ต่อเนื่อง คาดว่ามีผู็ยื่นกว่า 200000 ราย ธนาคารออมสินอนุมัติแล้วกว่า140000 ราย รอ SMS ยืนยัน

ล่าสุด ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสิน เชื่ อ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 มี 2 ประเภท

คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10000 บาท

และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท

โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นั้น

ปรากฏว่ามี ลู ก ค้ า และประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

อย่ าง พร้อมเพรียงกัน มากกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายการสื่อ ส าร ของเว็บไซต์ธนาคารฯ

ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าระบบลงทะเบียนเกิดความ ขั ด ข้ อง แม้ว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน หรือ สพร.

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ธนาคารออมสิน ใช้บริการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของธนาคารฯ จะได้ให้การสนับสนุนและบริหารจัดการ อย่ าง ใกล้ชิดแล้วก็ตาม