เ ปิ ดเงื่อนไข ลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ทำตามได้เงินชัว

News

จากกรณีที่เกิดการแพร่ ของ covid-19 ที่ลุกลามบานปลายไปทั่วโลก ทำให้หลายๆประเทศได้รับผลกระทบจากcovid-19 ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นจนทำให้รัฐบาลคิดค้นมาตรการ จากกรณี ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันนี้ โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และวงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 โดยลงทะเบียนผ่านว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ผู้ขอกู้ ต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังนี้ เป็นผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 และภัยอื่นๆ

– กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้

– มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-70 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

– มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต

– วงเงินกู้ 10,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

– ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 24 งวด โดยปลอดการชำระหนี้ใน 6 งวดแรก รวมระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน หรือ ระยะเวลาสัญญา 30 เดือน

– ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้

– กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

– ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

– ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

ขณะที่ โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผู้ขอกู้ ต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังนี้

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ

– มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

– เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

– ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต

– วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ต่อราย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

– ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด

– ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

– กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

– ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ

– ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

– การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนคือ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

2. จากนั้น คลิก ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

3. เลือกประเภทเงินกู้ สำหรับ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ

4. อ่านเขื่อนไข กดยินยอมข้อตกลง

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว กดส่งข้อมูล

6. รอ SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน

สำหรับ ผู้มีอาชีพอิสระ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)

เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

สำหรับ รายได้ประจำ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)

หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)

เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

7. ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

8. รอผลการพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด เพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ

9. ติดต่อธนาคารเพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฝาก)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.63 เป็นต้นไป ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 ธ.ค.63

ขอบคุณ ข่าวไทย