ปู่ชีปะขาว วัดบ้านจูมศรีพัฒนา

Variety

เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผู้สื่ อข่าวทราบว่าที่วัดจูมศ รีพัฒน าราม หมู่ที่ 5 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุ ดรธานี ว่ามีชาวบ้ านที่ทราบทางสื่อโซเซี ยลกล่าวถึงบุญบ ารมีของปู่ชีปะขาว ที่มีคนเดินทางมาขอโช คกันแล้วส่งผลสำเร็จ และยังมีคนโช คดีหล ายครั้ งติดต่อกัน และวันนี้มีชาวบ้ านเดินทางมาจากทุกสารทิ ศมากราบไหว้ขอพรจากปู่ชีป ะขาว

ทำเอาบริ เวณจอด รถในหมู่บ้ านแน่นไปหมด เพื่อมาร่ วมบริ จาคที่ทางกร รมการ ตั้งใจไว้ว่าอันดับแรกจะสร้างศาลาการเปรียญก่อนมูลค่าหลายล้านบ าทสำหรับยอดผ้าป่าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถึงวันนี้ประมาณ 9,590,165.25 บ าท

และยอดก็จะเพิ่มขึ้นทุกวัน คนชอบเ ลขก็จดเอาบ้ างหรือถ่ายรูปจำนวนเงิ นยอดผ้าป่ามหาชนเพื่อจะนำไปลุ้นโช ค แต่จุดสนใจของคนชอบลุ้นโช คคือตัวเล ขที่อาศัยบุญบ ารมีปู่ชีปะขาวคือ 816,83,38 และ 36,63 ชาวบ้านเห็นแล้วนำมือถือมาถ่ายเก็บไว้ดู

ยังไม่ข้ามวันข้ามคืน ที่แผงลอตเตอรี่เกลี้ยงแผงและไม่จำหน่ายแล้วแบะเป็นเล ขดัง คนชอบตัวเล ขที่แท้จริงเขาจะคู่ตัวเล ขใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบ าลคนชอบลุ้นโช คก็จะแสวงหาตัวเล ขที่ตัวเองชอบหาแหล่งที่มาเผื่อจะได้โช คล าภเหมือนกับคนอื่นบ้ าง

ขบอคุณ ข่าวไทย