วิธีเช็ก สิทธิ์ บัตรทอง

News

ข่าวนี้รีบด่วน สำหรับใครที่ไม่ทราบว่าตัวเราเองมีสิทธิ์ในการใช้บัตรทองหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบ เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้ บัตรทอง ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กที่นี่ สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชา ติ เป็นสิทธิตามก ฎหมายที่รั ฐบ าลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตโดยจะต้องลงทะเบียนไว้กับสถานพย าบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษาซึ่งทั่วไปมักจะเลือกสถานพย าบาลใกล้บ้าน

ล่าสุดได้ยกเลิกเก็บ 30 บาทในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ กรณีที่ไม่สบายฉุกเฉิน ผู้ใช้สิทธิบัตรทองกับสถานพย าบาลอยู่คนละพื้นที่ สามารถใช้สิทธิบัตรทองแบบฉุกเฉินกับสถานพย าบาลนอกเขตพื้นที่ได้ แต่ถ้าเจ็บไม่สบายทั่วไปใช้สิทธิข้ามเขตต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้บัตรทอง มีดังต่อไปนี้

 

1.เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ เช่น

ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลู กจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปยกเว้น ลู กจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลู กจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษ าพย าบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว

ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

สำหรับใครที่ต้องการเช็กว่าตัวเองมีสิทธิ์ใช้บัตรทองได้หรือไม่สามารถเข้าไปเช็กได้ที่ คลิก

กรอกเลขบัตรประชาชน วันเดือนปี

เรียกได้ว่าเช็กกันได้ง่ายๆสะดวกสบายมากๆเลยครับ