เมืองกาญจน์ สั่งเฝ้าระวังด่วนที่สุด พายุโนอึล เตือน 13อำเภอ

News

ด่วนประกาศล่าสุด วันที่ 18 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่ ารา ชก ารจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.กาญจนบุรี ผู้อำ นว ยการจังหวัด ได้ส่งโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ (กปภจ) 0012/ว 24 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

 

ถึง ผู้บัญ ชาการมณฑลทหารบกที่ 17, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8, ผู้อำนว ยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้อำนว ยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี, ผู้อำน  วยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี, ผู้อำ นวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี, เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, ประมงจังหวัดกาญจนบุรี, นายอำ เภ อ ทุกอำ เภ อ, นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ข้อความระบุว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 3 (176/2563) ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า พายุโซนร้อน “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 18-20 กันยายน 2563

สำหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่ ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานก ารณ์อุทกภัยโดยมีพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม รับสถานก ารณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ซึ่งจะมีผลกระทบระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 จึงขอให้อำเภอ องค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1.แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางรา ชการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสม โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อตรียมพร้อมรับสถานการณ์

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอ เทศบาลเมือง องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยงานชลประทาน หน่วยทหาร หน่วยงานความปลอดภัยทางน้ำ อาสาสมัครองค์กรการกุศล ฯลฯ วิเคราะห์และประเมินสถานกา รณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝน และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่

เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายจิตอาสา ภาคเอกชน และให้เตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธรารณภัยและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประช าชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

3.ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นด้วย และหากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวแล้ว ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นต้องอพยพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และดำเนินการอพ ยพไปยังสถานที่ปลอดภัย

4.หากมีแนวโน้มการเกิดสถานกา รณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้รายงานสถานก ารณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้อ งกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3451-5998, 0-3451-6795

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกัน เจ้าหน้ าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.วันเสาร์ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 13 อำเภอ อยู่ในโซนสีแดง พื้นที่เสี่ยงภัย “บริเวณฝนตกหนักมาก”