แต่งตั้ง บิ๊กแดง – ณรัชต์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

News

ประกาศในวันที่ (15 ก.ย. 2563) มีคำสั่งสำนักพระรา ชวังที่ 182/2563 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค ์ฝ่ายพลเ รือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นพิเศษเฉพาะราย

โดยอาศัยอำนาจตามความใน ม าตรา 6 มาตรา 14 ม าตรา 15 แห่งพระร าชก ฤษฎีกาจัดระเบียบรา ชก ารและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค ์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระอ งค ์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระอ งค ์ 2560 ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระอ งค ์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระอ งค ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนรา ชการในพระองค์ว่าด้วยรถรา ชการและค่าตอบแทนมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม 2563

จึงให้รับโอนข้าร าชการทห ารและข้าร าชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าร าชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 2 ราย คือ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญช าการทหา รบก เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 พันตำร วจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป