โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเหล่าทัพ บิ๊กบี้ ผบ.ทบ. คนใหม่

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 792 นาย ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับตำแหน่งที่สำคัญๆ อาทิ พล.อ.นรศรักษ ฐิตะฐาน (ตท.19) เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลดกระทรางกลาโหม

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว (ตท.20) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์ (ตท.20) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุณศรี (ตท.20) เป็น รองปลัดกระทรางกลาโหม พล.อ.สมควร ทองนาค (ตท.20) เป็น ผู้อานายการสำนักงบประมาณกลาโหม พล.ท.วรวิช มลาสานต์ (ตท.20) เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา พล.ท.สรวุธ รัชตะนาวิน (ตท.21) เป็น ผู้อำนวยการศูนยการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและผลงานทหาร

กองทัพไทย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร (ตท.21) ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนต่อไป พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร พล.ร.อ.ช่อฉัตร กะเทศ (ตท.20) เป็นรอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ (ตท.20) เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.คำรณ เครือวิชญยาจารย์ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง (ตท.21) เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เป็น เสนาธิการทหาร พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ เป็นรองเสนาธิการทหาร (ตท.20) พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี (ตท.23) เป็น รองผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ( ตท.22) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาบก( ผช.ผบ.ทบ.) เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ตท.19) เสนาธิการทหารบก เป็นรอง ผบ.ทบ. พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ (ตท.20) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี (ตท.22) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20 ) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 ขณะที่รองแม่ทัพภาคที่ 1 ขยับออกไปทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) รองเสนาธิการทหารบก พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (ตท.21) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กลับไปเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง(ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ (ตท.22) รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4

กองทัพเรือ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน (ตท.20 ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผช.ผบ.ทร. ขึ้นเป็นผบ.ทร. พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ (ตท.20)เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ (ตท.22)เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21) เป็น เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.สุทธินัน สมานรักษ์ (ตท.22)เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ด้านกองทัพอากาศ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ (ตท.20) เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.สฤษฎพงศ์ วัฒนารางกรู เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทางอากาศ พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ