กรมอุตุฯ คาดการณ์ ไทยเข้าหน้าหนาว ปลาย ต.ค. 63 ถึง ก.พ. 64

News

ใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวใกล้เข้ามาแล้ว เพราะกรมอุตุฯ ออกมาเผยแพร่การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ คาดว่า จะเริ่มต้นในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะ ช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 1 2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 22 ซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติ1-2 ซ. (ค่าปกติ 19.9 ซ.) และจะ มีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.9 ซ.) ส่าหรับอุณหภูมิต่่าที่สุด 10 – 11 ซ. ส่วนมาก จะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่่าที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 – 18 ซ.

ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงปลายเดือนมกราคม 2564 สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมทางด้านฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะท่าให้เกิดสภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้่าล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ส่าหรับคลื่นลม ในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัว เข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งท่าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงและอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3 4 เมตร

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับฝนจะลดลง โดยมีฝน 10-30 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยส่วนใหญ่จะมีก าลังปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง

ช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางช่วงทางตอนบนของภาค เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย

จากนั้นจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าเนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

ภาคใต้ ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ

โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตามล าดับ นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ ครึ่งหลังของเดือนมกราคมจนถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง และจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน