ข่าวดี กรมแรงงาน เปิดรับสมัครแรงงาน 2691 อัตรา ไปทำงานที่เกาหลี

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ เมื่อวันอังคารที่ 28ถึง31 ตุลาคม 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครแรงงานไทย โควต้า 2,691 อัตรา ในประเภทกิจการเกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง เพื่อไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี โดยเปิดรับสมัครที่ศูนย์รับสมัครระหว่างวันที่ 28ถึง31 ตุลาคม 2563

จัดส่งโดยกรมแรงงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)

โดยกรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยทางสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครประเภทงานเกษตร และ ปศุสัตว์ รับสมัครทั้งชาย และ หญิง ส่วนแรงงานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะผู้ชาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สายตาปกติ ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง

ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่

สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัครทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่

1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับรังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

2.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี

4.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

5.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่ได้ที่ toea doe go th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-245-9429 02-245-6716 หรือ 1506 กด 2

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง