ข่าวดี รีบลงทะเบียนด่วน ช่วยเหลือกลุ่มล่าสุด ให้ 500,000 เงื่อนไขง่ายๆ

News

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ธนาคารออมสินได้ให้สินเชื่อปล่อยกู้รายละไม่เกิน 500,000 ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูเลยค่ะ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ

ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง

เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ

วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 500,000บาท

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.99 ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน

ระยะเวลากู้ยืม

ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน