คุณตาใจบุญวัย 71 มอบที่ดินกว่า 24 ล้าน ให้ชาวบ้านทำมาหากิน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เมื่อไม่นานมานี้ มีชายจีนวั ย 71 ปี บริจ า คที่ดิน 24 ล้าน ให้ชาวบ้านทำมาหากิน ผ่านไป 10 ปีเพิ่งมีคนรู้

เขาได้ทำการตั ดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิ ตด้วยการบริจ าคที่ดิน 8 ผืน รวมมูลค่ากว่า 24.4 ล้าน

ให้กับสำนักงานเขตการปกครองท้องถิ่น

นายหวังเฉาจือ มีอาชี พทำสวนและรับจ้างทั่วไป มีชีวิ ตที่เรียบง่าย แม้แต่โซฟาที่บ้านแม้จะชำรุ ดแล้ว

เขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใหม่ แต่ที่ดิน 8 ผืนรวมมูลค่ากว่า 24.4 ล้าน เขากลับยอมมอบให้คนอื่นง่ายๆ

ที่ดินเหล่านั้นสามารถทำให้เขามีชีวิ ตที่สบายไปตลอดชีวิ ตเลย

โดยเขาบอกว่าที่ดินเหล่านี้เป็นของบรรพบุรุษที่สื บทอดกันมาเป็นรุ่นๆ นายหวังเฉาจือเป็นคนจิตใจดี มีเมตต า

เขาบอกว่า “หากในข้างหน้าเราจากไปลูกหลานก็ไม่มีใครรู้ ฉะนั้นสู้บริจ าคออกไปดีกว่า

ไม่รู้สึกเ สี ยด า ยหรอกการทำดีเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้คนที่สั ญจ รไปมามาก”

ทั้งนี้ แท้จริงแล้ว ที่ดินของนายหวังเฉาจือ ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญมาก เมื่อนำมาทำเป็นถนน

ทำให้คนในระแ ว กนั้นสะดวกมากขึ้น ทางนี้สามารถเป็นทางลั ดไปหลายแห่ง หลายสถานที่มาก

ซึ่งเมื่อก่อน ต้องอ้อมไปอีกทางซึ่งไกลมาก แต่เมื่อนายหวังบริจ าคทำถนนก็ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมาย

เป็นการทำดีที่มีประโยชน์มาก