ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม ปชช.ยังเชื่อมั่น นายกฯ ชูเป็นคนดี

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2563 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องจุดร่วม คนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 3,135 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 18-23 ต.ค. ที่ผ่านมา เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อม็อบเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ระบุว่า ควรจะชุมนุมเรีย กร้อ งเฉพาะเรื่องการเมือง

ในขณะที่ร้อยละ 96.4 ระบุว่า เป็นการชุ มนุ มด้วยความสงบ ไม่วุ่นวาย เป็นความหวังให้ประเทศได้ ชุมนุมได้ดีกว่าเสื้อสีต่าง ๆ ในอดีต และร้อยละ 93.7 ระบุ ม็อบเยาวชน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สงบ ไม่บานปลาย เป็นแบบอย่างให้ ม็อบเยาวชนทั่วโลกทำตาม

ส่วนความต้องการให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำเพื่อเด็กและเยาวชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า อันดับแรก ได้แก่ ช่วยเหลือให้เด็กมีอนาคตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี ได้ 8.04 คะแนน รองลงมาอันดับสอง คือ เป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชน ได้ 7.94 คะแนน อันดับสาม ได้แก่ เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย เป็นทั้งคนเก่ง คนดี คนกล้า ให้เยาวชนทำตาม ได้ 7.90 คะแนน อันดับสี่ ได้แก่ สำนึกรักชุมชนท้องถิ่น รู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ได้ 7.75 คะแนน และอันดับห้า ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ได้ 7.49 คะแนน ตามลำดับ

และเมื่อถามถึง จุดร่วม คนไทย ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.1 ระบุว่า สำนึกรู้คุณแผ่นดิน สำนึกรักบ้านเกิด ชุมชนท้องถิ่น รองลงมาคือ ร้อยละ 63.4 ระบุว่า ความสะดวก สบาย

ในขณะที่ร้อยละ 63.2 ระบุ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ร้อยละ 62.8 ระบุว่า ต้องการ ความปลอดภัยในชีวิต ร้อยละ 62.5 ระบุว่า เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ร้อยละ 62.1 ระบุว่า มีความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 61.8 ระบุว่า มีอนาคตที่ดี ร้อยละ 60.4 ระบุว่า มีงานทำ มีรายได้ดี และร้อยละ 58.8 ระบุว่า มองหา มหามิตรต่างชาติ จีน สหรัฐอเมริกา ช่วยทำประเทศไทยสงบสุข ไม่วุ่ นวา ย ไม่แทร กแซ งภายในประเทศไทย

สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นคนดีจริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 5.79 คะแนน ถือได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังสอบผ่าน มีความหมายว่า ประชาชนยังคงเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนดีจริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง