นายกฯ แสดงทักษะภาษาจีน สปีคไชนีส ในงานลงนาม รถไฟความเร็วสูง

News

ในวันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีพิธีลงนามในสัญญ าจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ เพราะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลไกการพัฒนาประเทศรวมทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะหัวเมืองหลักตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะสามารถต่อยอดและพัฒนา เป็นเมืองเสียงกลางของภูมิภาคในอนาคตได้

นอกเหนือจากความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว เส้นทางหนึ่งเปล่ายถึงเป็นเส้นทางสายใหญ่ที่เชื่อมโยงไทยและจีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของสองประเทศ

การลงนามวันเดียวกันนี้ถือเป็นโอกาสดีของทั้งสองประเทศ ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อเดินเคียงกันอย่างพร้อมเพียง

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เจ้าของโครงการ ที่ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขอบคุณภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญ าของโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟความเร็วสูงสายนี้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในอนาคตอันใกล้ สมคำกล่าวที่ว่า ถง ซิน เสีย ลี่ ซื่อ ซื่อ ซุน ลี่

ที่มีความหมายว่า น้ำหนึ่งใจเดียว ทุกเรื่องราบรื่น เพื่อนำไปสู่ความเจริญในด้านโครงข่ายคมนาคมระหว่างมิตรประเทศ เชื่อมโยงภูมิภาคเชื่อมโยงใจของประชาชนทั้งสองประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป

ทั้งนี้ บิ๊กตู่ ได้โชว์สปีคภาษาจีน ในงานลงนามสัญญ าจ้าง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สร้างความราบรื่นในการทำสัญญ า