รัฐปล่อยกู้แรงงานนอกระบบ สูงสุด 5 หมื่น ดอกเบี้ยต่ำ

News

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยในปีงบประมาณ 2564 ตั้งเป้าปล่อยกู้ให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงินรวม 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันย ายน 2564 แบ่งเป็นรายบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท และกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 4 เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้


แรงงานนอกระบบมีเฮ

1.รายบุคคล

ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน


ลองยื่นกู้ดู

มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน กรณีกู้ตั้งแต่ 200,000 ถึง 300,000 บาท

ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน

มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศ โทร.1506 กด 2