สปสช เคาะแล้ว 30 รักษาได้ทุกที่ เริ่ม1 พฤศจิกายน 2563

News

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้เห็นชอบข้อเสนอเพื่อยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หรือ 30 บาท สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ดำเนินการเร่งด่วนใน 4 เรื่องด้วยกัน ดังนี้


อนุทิน


โครงการสืบเนื่องจากรัฐบาลทักษิณ

1.ประชาชนเจ็ บป่ว ย ไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ โดยเป็นการเริ่มที่บริการระดับปฐมภูมิ เบื้องต้นนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


ชาวบ้านโล่งใจได้รับสิทธิ์การรักษา

2.ผู้ป่ว ยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว เดิมผู้ป่ว ยสิทธิบัตรทองที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่ว ยในโรงพย าบาล (รพ.) มีส่วนหนึ่งต้องนอนรักษาต่อเนื่องด้วยสาเหตุทางการรักษา ซึ่งในกรณีที่ใบส่งตัวครบกำหนด ในการใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่อง ผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจำเพื่อขอใบส่งตัวใหม่ เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด


รายละเอียด


สามารถเบิกได้ผ่านสามาร์ทการ์ด บัตรประชาชน

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลในกรณีนี้ สปสช.ได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันที ตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องใบส่งตัว ใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่ว ย ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา