เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ผู้มีอัจฉริยภาพด้านการบิน

News

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ซึ่งนับเป็นสตรีท่านที่สองของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในตำแหน่ง เจ้าคุณพระ หรือ Royal Noble Consort ตำแหน่งพระสนมเอกขั้นหนึ่ง สูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา

โดยตำแหน่งนี้มีการสถาปนาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2464 ในสมัยรัชกาลที่ 6 หรือเมื่อ 98 ปีก่อน คือ คุณพระประยุรวงศ์ พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เบิกพระโอษฐ์พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคุณจอมมารดาแพ

และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นพิเศษให้ออกนามว่า เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ นอกจากนี้ หนังสือ คำราชาศัพท์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ได้ให้ความหมายของคำว่า เจ้าคุณพระ ไว้คือ ภรรย าของพระมหากษัตริย์ ที่มิได้เป็นเจ้านาย ซึ่งมีลูกชายหรือลูกสาว

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี มีนามเดิมว่า นิรมล อุ่นพรม ต่อมาเป็น ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2528 ณ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นธิดาของนายวิรัตน์ อุ่นพรม กับนางปราณี อุ่นพรม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาวิทย าคม จังหวัดน่าน

จากนั้นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551 เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงทำงานเป็นพยาบาล ประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล