ใครมีสิทธิ์กู้บ้าง ดูเลย การเคหะฯปล่อยกู้ซื้อบ้าน

News

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับ ผู้มีรายได้น้อยที่อยากจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง การเคหะแห่งชาติจึงที่เป็นที่พึ่งสำคัญ ผู้มีรายได้น้อยที่ยื่นกู้ธนาคารไม่ผ่านมีเยอะมาก เนื่องจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเข้มงวด ทำให้ฝันสลายไม่สามารถมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ตอนนี้มีข่าวดี การเคหะฯ เริ่มปล่อยกู้ให้ลูกค้าเองแล้วตามโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย

มีทั้งห้องชุดและบ้าน

โครงการนี้ได้รับการอนุมัติหลักการจาก ครม.เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในการซื้อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินทั่วไป ให้มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ภายใต้กรอบวงเงิน 5,207 ล้านบาท เริ่มปล่อยกู้ได้เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 27 ราย เป็นวงเงิน 18.48 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2564 การเคหะฯได้รับจัดสรรงบฯในโครงการนี้กว่า 300 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2563 ที่ได้มา 346 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 18 ล้านบาท เหลืออยู่ 328 ล้านบาท เอามาทบรวมกันได้ รวมเป็น 600 กว่าล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3.5% ในปีที่ 1 2 อัตราดอกเบี้ย 4% ในปีที่ 3-4 และอัตราดอกเบี้ย 4.5% ในปีที่ 5

บ้านแบบนี้

สำหรับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าซื้อบ้านการเคหะฯประกอบด้วย

1.ผู้เช่าซื้อต้องมีสัญชาติไทย

2.รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 41,600 บาท/เดือน/ครัวเรือน

3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี (ในกรณีอายุเกิน 60 ปี ต้องหาผู้เช่าซื้อร่วม และจะพิจารณาเป็นรายๆ

4.ต้องมีอาชีพและรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักฐานที่นำมาแสดง

5.ไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีประวัติค้างชำระแล้วไปปิดยอดหนี้จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ)