ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรแก่พระราชินีและผู้จบการศึกษา

News

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


มอบปริญญาบัตร แก่พระราชินี

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระราชทานปริญญาบัตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ