กรมทางหลวง เตือนชาวนา ตากข้าวบนถนนมีความผิด

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากประเด็นเรื่องการตากข้าวบนถนน ทำให้หลายคนมองว่า อาจจะทำให้เกิดอันตรายบนถนน บางคนก็มองว่าเห็นใจชาวนาที่อาจไม่มีพื้นที่ ต้องบอกว่าเรื่องนี้เห็นใจทุกฝ่าย แต่ทางด้านกรมทางหลวงชนบทย้ำว่าการตากข้าวบนถนน มีความผิ ด ทางก ฎหมา ย ปรับสูงสุดถึง 60,000 บาท แม้จะมีเรื่องการตากข้าว แล้วมีรถที่ขับมาเหยียบข้าวของชาวนาจนเกิดกระแส  แต่ชาวนาในหลายพื้นที่ ยังคงนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวเสร็จออกมาตากถนนในหมู่บ้านเกือบทุกซอย

บางคนบอกว่าจากเดิมที่นำไปตากบนถนนหลัก เคลื่อนย้ายมาตากถนนในซอย แม้ต้องยอมให้รถวิ่งเหยียบข้าว อ้างว่าไม่มีลานตากข้าวเพียงพอ หนำซ้ำปีนี้ยังประสบปัญหาข้าวถูกน้ำท่วม หากไม่เร่งนำมาตากให้แห้งก็จะไม่มีข้าวไปส่งให้กับโรงสี จะส่งผลเสียเป็นวงกว้าง ทั้งเสียข้าวและรายได้ที่รอมาทั้งปี ขณะที่ลานตากข้าวในวัด หรือโรงเรียน ที่เปิดให้ตากข้าวแต่ก็ไม่เพียงพอ จึงวอนให้เห็นใจชาวนา หากเลือกได้ก็ไม่อยากนำข้าวไปตากบริเวณที่มีรถสัญจรผ่านไปมา

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ออกมาบอกว่า แม้ประชาชนบางส่วนมีความจำเป็นต้องนำข้าวเปลือก มาตากบนถนนทางหลวงชนบท แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าการกระทำลักษณะนี้ ผิ ดก ฎหมา ย เพราะกระทบต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว บางพื้นที่หมอกหนา ผู้ใช้รถใช้ถนนบางคนมองไม่เห็น ไม่เพียงแต่จะเกิดความสู ญเสี ย ยังมีโอกาสก่อให้เกิดอุบั ติเห ตุอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เข้มงวดตรวจตราความเรียบร้อยถนนอย่างต่อเนื่อง

หากพบว่า ประชาชนนำข้าวมาตากบนถนน อันดับแรกให้เข้าไปกล่าวตักเตือนก่อน และแจ้งให้ทราบว่า เป็นการทำผิ ด หากไม่ฟังและมีการทำผิ ดซ้ำ จะมีความผิ ดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ระวางโท ษจำ 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากโท ษของกรมทางหลวงชนบทแล้ว ยังมีโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ห้ามว่างสิ่งของกีดขวางทางจราจร ปรับไม่เกิน 500 บาท พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 ปรับ 10,000 บาท และประมวลก ฎหม ายอ ๅญ ๅ มาตรา 385 ปรับอีก 5,000 บาท

หากประชาชนมีความจำเป็นต้องนำข้าวมาตาก เพราะพื้นที่ตากข้าวในบ้านไม่เพียงพอ ต้องฝากไปถึงผู้นำแต่ละท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรหาพื้นที่เช่น ลานในวัด โรงเรียน อบต. หรือสถานที่ราชการต่างๆ เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้นำข้าวไปตาก หากพื้นที่ไหนมีจำนวนข้าวที่รอในการตากมาก ก็ควรหาวิธีจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอ

และเวียนกันคนละเวลาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ชาวนานำข้าวมาตากบนถนน เพราะนอกจากอุบั ติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนเวลารถสัญจรผ่านไปมาแล้ว ก็ยังรวมไปถึงความผิดทางกฎหมายที่ต้องย้ำเตือนกันด้วย

ทั้งนี้ ย้ำเตือน ชาวนาตากข้าวบนถนนผิดกฎหมาย โทษปรับสูงสุด 60,000 บาท จำ 3 ปี