ขอได้ตลอด รัฐบาลช่วยเหลือ 1,000-3,000 ใครได้บ้าง เช็คเลย

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ต้องการเงินในช่วงนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ใครที่ยากลำบากในช่วงนี้สามารถติดต่อขอรับเงินชวยเหลือได้ โดยมี 2 วิธีคือ

โทรหาสายด่วน พม.

ติดต่อเพจเฟสบุ๊ค พมจ.

โดยทางกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ ด้านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งหุ่ม แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์cv โดยตั้งงบประมาณจ่ายเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท/ราย

(พม. ให้จริงที่ 1,000 – 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพที่ลงตรวจสอบในตอนนั้น)

โดยดูความเหมาะสมดังนี้

-เน้นกลุ่มที่ประสบปัญหาความเดือ ดร้อ น

-กลุ่มเปราะบาง

-คนมีรายได้น้อย

-คนไร้ที่พึ่ง

-หรือประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้อ นจริง

โดยทาง พม. จะให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยโทรไปที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อผ่านเพจ พมจ.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

*พม คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

*พมจ คือ สำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด