ข่าวดี ออมสิน เปิดกู้รอบ 2 เตรียมผ่อนปรนเงื่อนไขกู้ง่ายขึ้น

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ซึ่งปล่อยกู้ออมสิน ในงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ว่า ตอนนี้ธนาคารออมสิน อยู่ระหว่างการปรับกฎเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้อนุมัติได้ง่ายขึ้น หลังพบว่า มีลูกค้าจำนวนหนึ่งขอกู้ไม่ผ่าน เช่น อาจจะมีหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก หรือเงินเดือนน้อย หรือติดเครดิตบูโร เป็นต้น แต่ถึงอย่างไร กฎใหม่ยังคงพิจารณาประกอบเครดิตบูโรอยู่

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปรับปรุงมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้มีรายได้ประจำ ให้มีความครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มมากขึ้น ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ธนาคารก็ได้เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อไปแล้ว แต่มีคนขอสินเชื่อเต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ทางธนาคารจึงชะลอเปิดลงทะเบียน เพื่อตรวจคุณสมบัติของคนขอสินเชื่อ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มีลูกค้าจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลือ จึงเปิดลงทะเบียนผ่านแอปฯ MyMo อีกครั้งเมื่อวานนี้

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) หรือ 175 บาทต่อเดือน โดยต้องผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่ต้องชำระเงินใน 6 เดือนแรก

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ cd 19

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้

สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)

สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ขอบคุณภาพจาก ธนาคารออมสิน