ผลโพลล์ เผยคนไทยเสี่ยงค่าครองชีพสูง หนี้สินเพิ่มขึ้น

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63 กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจเรื่อง “สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนว 1,161 คน พบว่า ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันพบว่า ในภาพรวมมีความเสี่ยงเฉลี่ย 4.87 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

ด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน ได้ค่าเฉลี่ย 5.85 คะแนน รองลงมาคือ ด้านภัยธรรมชาติและโร คระบาดร้ายแร ง ได้ค่าเฉลี่ย 5.79 คะแนน ด้านการเมือง ได้ค่าเฉลี่ย 5.78 คะแนน ด้านการจราจรและการเดินทาง ได้ค่าเฉลี่ย 5.43 คะแนน และด้านสุขภาพร่างกาย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.23 คะแนน

ส่วนด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คะแนน รองลงมาคือ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คะแนน และด้านสุขภาพจิตใจ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน

สำหรับเรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงพบว่า อันดับแรกอยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาร้อยละ 55.2 อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย และร้อยละ 53.0 อยากให้แก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน

ขอบคุณที่มา กรุงเทพโพลล์