เตือนด่วน ชาวนาตากข้าวบนถนน มีความผิด

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอั นตร ายแก่ยานพาหนะ

หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโท ษถูกจำไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่ผ่านมาแขวงหลวงหลวงชนบทได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วน ที่นำข้าวเปลือกมาตากบนถนนและไหล่ทาง โดยอ้างว่าไม่มีสถานที่ตาก ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจหากพบเกษตรกรรายใด นำข้าวมาตากกีดขวางถนน เบื้องต้นจะเตือนให้เก็บออก

แต่หากยังไม่ทำตามเจ้าพนักงาน จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายออกให้ ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และกรณีนี้หากฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามก ฎหมา ยทางหลวงเช่นเดียวกัน คือ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท