เปิดเกณฑ์ ขอรับเงิน 2000 จาก พม. ได้เฉพาะ 4 กลุ่มเท่านั้น เช็คเลย

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่เดือดร้อนจริงๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ CD-19 (ที่มาSocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์))

กระทรวง พม. มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว สำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือ ดร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ

ได้เฉพาะ 4 กลุ่มนี้เท่านั้น เด็ ก คนพิาร ผู้สูงอายุ ผู้ที่เดือ ดร้อน จากสถานการณ์การแพร่กระจาย CD-19 ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดื อดร้อนอย่างไร และความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด

และต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้าง แต่ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวย าต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้อนจาก CD-19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวง พม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563

โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง เพื่อดูแลประชาชนที่เดื อดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อน อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สายด่วน พม. โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้กระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ (ที่มาamarintv.com)

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ 1300 ลิงค์หน่วยงาน คลิก

อีเมลติดต่อ [email protected]