แจ้งข่าว ทุนการศึกษา 3,000 ดำเนินเรื่องให้พร้อมก่อน 9 ธ.ค.

News

สำหรับนักเรียนที่พ่อแม่มีรายได้น้อย มาฟังทางนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Teleconference

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวเปิดการประชุมผ่านระบบ Teleconference ว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สพฐ. ร่วมกับ กสศ. ปฏิรูปกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน และปฏิรูปวิธีจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษา ผอ. ครู กว่า 4 แสนคน ในการระดมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างดี ทำให้ สพฐ. มีเครื่องมือการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนยากจนได้กว่า 1.7 ล้านคน รวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก กสศ.อีกคนละ 3000 บาท/คน/ปี จำนวน 740000 กว่าคน ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 27512 โรงเรียน

สำหรับในปีการศึกษา 2563 สพฐ. และ กสศ. ได้ขยายผลการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน ทั้งความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ม.ต้น ทั่วประเทศ ให้ได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังบูรณาการการบันทึกข้อมูลเพื่อเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลการคัดกรองไว้ในระบบเดียวกัน โดยบันทึกข้อมูลครั้งเดียวสามารถนำไปใช้สำหรับเรื่องการเยี่ยมบ้านและการคัดกรองได้เลย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโครงการแจ้งว่า มีปัญหาโอนเงินให้กับเด็กบางคน เลขประจำตัวประชาชน และรหัสนักศีกษา (G) ไม่ถูกต้อง ให้ครูตรวจสอบข้อมูล นร.01 ของนักเรียน หากพบว่าผิดพลาดให้ครูแก้ไขในระบบ DMC ในภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในวันที่ 9 ธันวาม 2563

กระบวนการคัดกรองนักเรียนย ากจนพิเศษ

ระดับชั้นอนุบาล ถึง ม.ต้น สังกัด สพฐ.

จำนวน 740000 คน

โรงเรียน 27512 โรงเรียน

คัดกรองอีกครั้ง 9 ถึง 26 ก.ค. 63

ครูลงพื้นที่ตรวจสอบ เช่น สอบถามผู้ปกครอง ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย เป็นต้น 3000 บาท/เทอม (ปีการศีกษา 1/2563)

โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ธกส. และธนาคารออมสิน เปิดบัญชี 0 บาท ไร้ค่าธรรมเนียมและการสมัครพร้อมเพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การสมัครรับทุน

ครู/อาจารย์ ลงพื้นที่ค้นหาเด็กย ากจน

เด็ก/ผู้ปกครอง สมัครได้ที่โรงเรียน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ต้องมีฐานะยากจนจริงๆเท่านั้น

จะเน้นโอนเงินให้กับบัญชีธนาคารของนักเรียน เพื่อความโปร่งใส และลดภาระของโรงเรียน

ความเห็นธกส.

นางสาวนุชนาถ รองผอ.ธกส. ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานของ กสศ. ในการที่จะให้บริการและอำำนวยความสะดวกให้นักเรยนยากจนพิเศษสามารถรับเงินอุดหนุนผ่านพร้อมเพย์ได้ เบื้องต้น

สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ) ไม่มีค่าธรรมเนียม

เปิดอบรมให้ความรู้ในการนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศีกษา

ความเห็น ธนาคารออมสิน

นางนวารี ผู้ช่วยธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศีกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ รู้สึกยินดีที่จะได้ให้บริการ

สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน) ไม่มีค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่ารักษาบัญชีหากเด็กไม่ได้มีธุรกรรมกับธนาคารเป็นเวลานานๆ