โครงการคนละครึ่ง ใครโดน เช็กให้ใว

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซลเชียลและคนทั้งประเทศต้อง บอกว่า เวรี่ฮอต บันเทิงแล้ว  ซึ่ง หลังจากที่โครงการคนละครึ่ง ได้เปิดใช้มากว่า 1 เดือน ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการคนละครึ่งหลากหลายรูปแบบ โดยเรื่องที่ถูกร้ องเรี ยนมากที่สุด คือ ร้านค้า ร้านอาหาร ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

และล่าสุด สคบ. ได้รับร้องเรียนกลโกงรูปแบบใหม่ โดยร้านค้าร่วมกับผู้ใช้สิทธิบางคน ทุจริตเงินในส่วนที่รั ฐบาลเป็นผู้ออกให้ 150 บาท โดยร้านค้าจะตกลงกับผู้ใช้สิทธิ ให้ใช้สิทธิเต็มวงเงิน 300 บาท จากนั้นจะนำส่วนต่างที่รั ฐออกให้ 150 บาท มาแบ่งกันตามความพอใจ ซึ่งในสัปดาห์หน้า สคบ. จะลงพื้นที่ตร วจส อบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานห ลักฐ าน หากพบการกระทำผิดก็นำมาพิจารณาดำเนินคด ีตามฐานค วามผิ ด

ด้าน กระทรวงการคลัง ย้ำชัดทราบทุกช่องโหว่ และกำลังเร่ งดำ เนิ นการแก้ไข พร้อมติดตามทุกพฤติกรรมการใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ งอย่างใกล้ชิด หากพบใช้ผิดเงื่อนไข จะปิดแอปพลิชัน หรือตัดสิทธิ ทั้งร้านค้าและผู้ใช้งานทันที เช่น กรณีพบการใช้จ่ายร้านเดิมวันละ 150 บาท ลักษณะนี้มีการใช้งานผิดปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและรวบรวมข้อมู ล เพื่อป้ องกันการฉ้ อโ กง ซึ่งที่ผ่านมาได้ตัดสิทธิไปแล้วเป็นจำนวนมาก และกำลังทยอยดำเนิ นการอย่างต่อเนื่อง