ได้เฮอีกรอบ เปิดเงื่อนไข ลทบ.บัตรคนจน รอบ2

เตรียมตัวไว้เลยสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ เงื่อนไขมีดังนี้


บรรยากาศจากรอบแรก

1.ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3.ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส.พันธบัตรรั ฐบ าล และตราสารหนี้

4.ผู้สมัครถ้ามีท รัพย์สินทางการเงินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น

5.ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย

6.ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

8.จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี


คนแห่ลงทะเบียน

เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯ ใหม่ คือ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อ แก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นในครอบครัว เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าก๊าชหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี63-64 หากทางรัฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้แล้วท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้ ธนาค ารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่


เตรียมตัวให้พร้อม

บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบี ยนแบบ Smart Card

สำเนาทะเบี ยนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน

สำเนาบั ตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี) ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้ บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัต รประจำตัวผู้พิก าร (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษ ตรกร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์

สำเนาหน้าบัญชีเงิ นฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)