น่าเป็นห่วง นิ้ง กุลสตรี อาการหนักแล้ว

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า เป็นกำลังใจให้ครับ

ล่าสุด ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ใครๆก็ต่างพากันติ ดตามอาการอยู่ตลอด สำหรับ นิ้ง กุลสตรี ซึ่งเธอได้ระบุว่า ถ่ายเป็นเลือด (อีกแล้ว / โชคดีนั ดทำบอลลูนท างเดินอาหารพอดี)

ครั้งนี้วัดค่าเลือดได้ 20 จากคนปกติ 30-35 ให้เลื อดเมื่อคืนนี้ 2 ถุง วันนี้หลังจากเสร็จการทำบอลลูนท างเดินอาหาร (บน) และส่องกล้ องลำไส้ใหญ่

นำชิ้นเนื้อไปตรวจ ครั้งนี้ผ ลการทำบ อลลูนทางเดิน อาหารเป็นที่น่าพอใจ

แต่ก็ยังต้ องนัดทำบอ ลลูนครั้งต่อไป (กร าบขอบพระคุณอาจารย์หม อจิรวัฒน์ และ อาจารย์หมอ นนทลี เป็นอย่ างสูง)

ภา พจา ก nichayanahts

ภ าพจ าก nichayanahts

และล่าสุดเธอได้อั พเ ดทอีกว่า เมื่อวานนี้เจาะเลื อดตรวจ พบค่ าเม็ดเลือดขาวต่ำ

เหลื อประมาณ 700 จากคนป กติประมาณ 4,000-11,000 ต้อ งระวังการติ ดเชื้อสูง

ต้องฉีดย า กระ ตุ้นเม็ดเลือดขาวทางกล้ามเนื้อทุกวัน (คุณพย าบาลมื อเบามาก)

รับย าทุก 8 ชั่วโมง ในช่วงรอตร วจชิ้ นเนื้ อในลำไส้ใหญ่ (มีแผ ลอักเสบทั่วทั้งลำไส้)

กราบขอ บพระคุณอาจา รย์หมอทุกๆท่ านเป็นอย่างสู งนะคะ

สงสัยได้ฉ ลอง 14th Aniversary (30Dec) และส วดมนต์ข้ามปีที่โรงพย าบาล

รบกวนพี่ใหญ่ไปซื้อแผ่นส วัสดีปีใหม่และอุปกรณ์ตกแต่งห้ องดีกว่า

คิดถึ งทุกคนรั กรั กกอดกอด   Wishing you a Merry Christmas And everlasting joy in your life

โพ สต์ดังก ล่าว

อาก ารหนั ก

อย่ างไรก็ตาม ขอให้คุณนิ้งอาการดีขึ้น และกลับมาแข็งแรงไวๆด้วยครับ