บดินทรเดชา เขมะสิริฯ ห้ามแต่งไปรเวทมา

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซล เชียล ต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า เหมาะสมหรือไม่ขึ้น อยู่กับจิตสำนึก โลกออนไลน์แชร์ว่อน บดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนี ออกประกาศห้ามนักเรียนแต่งชุดไปรเวท พร้อมข้อความร่วมมือผู้ปกค รองทำความเข้าใจกับบุตรหลาน เช่นเดียวกับ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ลั่นหากฝ่ าฝื น ต้องเชิญผู้ปกครอ งมารับกลับบ้านเท่านั้น อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 01.30 น.

จากกรณีภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลว ประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปเรียนในวันที่ 1 ธ.ค.63 พร้อมกับเผยรายชื่อโรงเรียนทั้งหมด 23 โรงเรียนที่จะร่วมแต่งไปรเวท ขณะที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รั ฐมน ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้ว ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ในโลกออนไลน์ได้มีการประกาศจากทางโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 23 โรงเรียนที่กลุ่มKKCและกลุ่มนักเรียนเลวอ้างถึงว่าจะร่วมกิจกรรมแต่งไปรเวทด้วย โดยประกาศระบุว่า ตามพ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มาตรา 5 ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแต่ง เงื่อนไขในการแต่ง

และการยกเว้นไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน และนักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกเว้นตามวรรคสอง อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงประกาศให้นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบปฏิบัติของลูกบดินทร กรณีที่นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาเรียนและต้องการเข้าเรียนในชั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบปัญหาและดูแลนักเรียนโดยปกครอง

2.พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องความสำคัญของเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน สามารถจำแนกนักเรียนจากบุคคลภายนอกได้ชัดเจนและเป็นภาพลักษณ์ของนักเรียนในเครือบดินทรเดชา

3.ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านทำความเข้าใจกับนักเรียน การสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นเกียรติและความภูมิใจที่มีมายาวนาน จึงควรธำรงรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีไว้สืบไป ทั้งนี้ให้ครู ผู้ปกครองและสมาคมนักเรียนเก่าทุกคนร่วมกันดูแลนักเรียนในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้ปฏิบัติตนตามปรัชญา ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้” ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 63 โดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ยังได้แชร์ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ว่าทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองช่วยดูแลให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน มิเช่นั้นทางฝ่ายปกครอ งจำเป็นต้องเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านในวันนั้น ๆ เครือข่ายผู้ปกครองฯจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน