ผลออกแล้ว สรุปโผลสำรวจ เรื่องใส่ชุดไปรเวททุกวันศุกร์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากกรณีที่ วันที่ 4 ธันวาคม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ออกประกาศเรื่อง สำรวจความคิดเห็นนักเรียนและบุคลากรต่อการให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ตามความสมัครใจในทุกวันศุกร์ โดย งานยุทธศาสตร์การวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยมฯ ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 11 .00 น. โดยอาจารย์ประจำชั้นแต่ละห้องจะนำนักเรียนมาตอบแบบสำรวจ ณ คูหาตอบแบบสำรวจ

ลงคะแนน

ล่าสุด ทางโรงเรียนได้แจ้งผลโผลจากการสำรวจแล้วว่า

นักเรียนจำนวน 2,082 คน เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 72.85 ของผู้ตอบแบบสำรวจ

นักเรียนจำนวน 301 คน ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของผู้ตอบแบบสำรวจ

นักเรียนจำนวน 455 คน ไม่เสนอความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 15.92 ของผู้ตอบแบบสำรวจ

นักเรียนจำนวน 20 คน กรอกแบบสำรวจไม่ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของผู้ตอบแบบสำรวจ

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ งานยุทธศาสตร์การวิจัยจะได้นำไปดำเนินการตามระเบียบวิธีทางสถิติร่วมกับผลการสำรวจของบุคลากร และผู้ปกครองต่อไป เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามความสมัครใจของนักเรียนในวันศุกร์ต่อไป

ขอบคุณที่มาจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)