ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเลยวันเงินเข้าปี 64 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม จำนวน 1,500 บาท

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เช็กวันให้พร้อมในปี 64 เพราะเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563 โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 14 ล้านคน ให้เป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563

ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ยังจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวงจรเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เชื่อว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะที่ 2 จะเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่มอบให้แก่ประชาชน เพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเงินพิเศษจะเข้าทุกๆต้นเดือน วันที่ 1 มกราคม 64 ก็สามารถไปใช้รูดซื้อสินค้ากันได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคม 64

ขอบคุณ ไทยรัฐ