พ่อค้าหนุ่มตลาดวัดลุ่ม ขอร้องเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจง โปรดเมตตา อย่าสั่งปิดตลาด

เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่กำลังน่าสนใจมากเลยทีเดียว จ ากกรณีก ารแพร่ของ CV-19 ในพื้ นที่จังหวัดร ะยอง

ทำให้ต้ องมีการปิดพื้นที่เสี่ ยงเพื่อตรวจหาพร้ อมกักตัวผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ งค าดว่าเคยสัมผัสกับผู้ติ ด CV-19 เป็นเ วลา 14 วัน

เมื่อเร็วๆนี้มีพ่อค้ าในตล าดวัดลุ่มได้ออกมาร้อ งขอความเป็นธรรมหลั งเจ้าหน้าที่รั ฐทำการปิ ดตลาดวัดลุ่ม

สถา นที่ใกล้กับบ่อนร ะยองที่พบผู้ติ ด C V-1 9 ในจังหวัดร ะยอง

โดยพ่ อค้าหนุ่มรายนี้ได้เรี ยกร้องให้เปิดต ลาดเพราะพื้ นที่ตรวจเจอเป็นในบ่อนไม่ใช่ในตลาด

ทั้งตัวเข าเองได้ตร วจหาเ ชื้ อแล้วไม่เจอ

“C V-1 9 ครั้งนี้ในระยองเกิดจ ากจุดศูนย์รวมในบ่อนครับไม่ได้เกิดจ ากตลาดวัดลุ่มแล้วสั่งปิดตล าดวัดลุ่มแบบนี้พ่อค้ าแม่ค้าลำบ ากนะครับ

ช่วยชี้แ จงการรับผิดช อบและแ นวทางแก้ไขด้วยครับชาวบ้านเดือดร้อ นไม่มีที่ทำกินผ มคือคนนึงพ่ อค้าตล าดวัดลุ่ม

ไ ม่ได้เข้าบ่อนตรวจ CV-19 แล้วไม่พ บผู้ติดครับจ ากใจพ่อค้ าคนนึง”

โพ สต์ดังกล่ าว

ที่มา พ่ อน้ องไข่มุก