ยานอวกาศไทยสุดล้ำ ขับเคลื่อนด้วยพลังแสงอาทิตย์

เป็นอีกหฟนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า  ไทยไปไกลกว่าบั้งไฟนะ

หลังจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธร มทัศน์ รมว.การอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม

ออกมาเปิดเผยบิ๊กโปรเจกต์ รัฐบาลเตรียมจะสร้างยานอ วกาศไปดวงจัน ทร์ภายใน 7 ปีข้างหน้าจนเป็นข่าวฮื อฮาไปทั่วประเทศนั้น

รายงานว่า ล่าสุด ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ได้กล่าวถึงเรื่ องนี้อีกครั้งว่า การพั ฒนาสร้างยานอวก าศไปโคจรรอบดวงจันทร์ ภายใน 7 ปี

เป็นหนึ่งในแผนงานปี 64 เพราะไทยมีคนที่มีคว ามสามารถและทักษะในท างดาราศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการทำด าวเทียมและยานอวกาศได้

ปัจจุบันไทยทำดาวเทียมขนาด 1-5 กิโลก รัม ส่งขึ้นไ ปโคจรในปร ะเทศอยู่แล้ว และในอีก 4 ปีต่อจากนี้ มีแนวโน้ มที่จะผลิตดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีศักยภาพสูง

มีควา มทันสมัยมากขึ้น ในขนาด 50-100 กิโลกรัม ถ้าทำสำเร็จ ก็จะเดินหน้าต่อเนื่องทำยา นอวกาศขนาดประมาณ 300 กิโลกรัม เพื่อเ ป้าหมา ยในการโคจรรอบดวงจันทร์

ซึ่งน้ำหนักของย านอวกาศจะอยู่ที่ 150 กิโ ลกรัม และ อีก 150 กิโลกรัม

จะเป็นน้ำห นักของซีนอนและแก๊ ส ที่จะใช้พลังง านแสงอาทิตย์ ทำปฏิกิริยากับซีนอนแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ขับเคลื่อน ด้วยความเร็ว 11 กิโลเมตร/วินาที เมื่อยานเข้าใกล้ดวงจั นทร์ก็จะปรับเป็นคว ามเร็ว 2 กิโลเมตร/วิน าที ทำการโคจรรอ บดวงจันทร์

รมว.กา รอุดมศึกษาฯ กล่ าวด้วยว่า คาดว่าจะส ามารถพัฒนาไปถึงระ บบบังคับยานอวกาศได้จา กพื้นดิน

และคาดว่าจะใช้ ง บ ประมาณรา ว 3,000 ล้านบาท โดยจ ะมีการแ ถลงข่ าวและการเสวนาเรื่องนี้อย่ างเป็นทางการในวันที่ 13 ม.ค. 64