รองนายก เตรียมช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหา หนี้สินเกษตรกร

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อรัฐบาลเริ่มมีการหารือ ถึงการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของหนี้สินในครัวเรือน ของเกษตรกร สืบเนื่องมาจากสภาพเศรฐกิจที่ซบเซา หลังเหตุการณ์โควิดระบาด เมื่อไม่นานมานี้

โดยเมื่อ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเข้าไปช่วยเหลือแก้หนี้เกษตรกร ให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับมายืนอยู่ได้โดยไม่กลับไปสู่วงจรหนี้ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯให้เป็นไปตามพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้กองทุนฯสามารถเข้าไปซื้อหนี้เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ จากเดิมที่ไม่สามารถทำได้


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญๆ ดังนี้

1.เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ให้คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการกองทุน มีอำนาจผ่อนผันหรือขยายเวลาการใช้คืนเงินต้นได้หากเป็นกรณีที่เกษตรกรประสบเหตุภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ หรือเหตุสุดวิสัย

2.เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการจัดการหนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเก็บค่าเช่าซื้อ หรือระยะเวลาการเช่าซื้อ ให้แก่เกษตรกรในกรณีที่เกษตรประสบหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่นๆ


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

3.เห็นชอบให้ดำเนินการจัดการหนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้และผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมการจังหวัด จำนวน 3,648 ราย และเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPA (หลักทรัพย์ประกันที่เจ้าหนี้ขายทอดตลาด) จำนวน 314 ราย

4.เห็นชอบให้เสนอครม. 1) พิจารณาการขยายกรอบวงเงินซื้อทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด (NPA )และชำระหนี้เสีย (NPL) คงเหลือ จากเดิมไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท เป็นไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องตามมติครม. ตั้งแต่ปี 2552 และ 2555 ที่ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯเข้าไปแก้หนี้แก้เกษตรกร จำนวนรวม 4,083 ราย แต่ด้วยการดำเนินงานที่ล่าช้า กอปรกับมีปัจจัยอื่นที่เป็นอุปสรรค จนทำให้กองทุนฯไม่สามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรเหล่านี้ให้รักษาที่ทำกินไว้ได้ 2) พิจารณาอนุมัติงบกลาง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูเกษตรกร เพิ่มเติมจากงบของกองทุนฯที่จัดสรรไว้แล้ว 2,055 ล้านบาท


รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

นางสาวรัชดา กล่าวว่า การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่พอกพูนจนถึงระดับที่ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟู เป็นเป้าหมายของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งที่ผ่านมา ยังคงมีเกษตรกรจำนวนมากที่แม้จะขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯแล้ว แต่กองทุนฯก็ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทั้งหมด เนื่องด้วยข้อจำกัดทั้งที่เป็นระเบียบ และงบประมาณ โดยนายจุรินทร์ รองนายกฯ ได้สั่งการให้แก้ไขข้อจำกัดต่างๆ และเร่งดำเนินการวางแผนแก้หนี้และฟื้นฟูทั้งหมด

ทั้งนี้ จากการที่ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯได้ปรับแก้ ให้อำนาจกองทุนฯเข้าไปซื้อหนี้ประเภทบุคคลค้ำประกันได้ จะทำให้เกษตรกรจำนวน 1.29 แสนราย ได้รับการช่วยเหลือ อีกทั้งมติฯที่ให้อำนาจสำนักงานกองทุนฯ ผ่อนผันหรือขยายเวลาการชำระคืนเงินต้น จะเป็นการต่อลมหายใจบรรเทาภาระของเกษตรจำนวนมาก ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวม 2 หมื่นกว่าราย