ลงมัตติ เห็นชอบแล้ว จ่ายเงินชดเชยว่างงาน จาก cd 1 9 รอบ 2

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าเราจะผ่ านไปด้วยกัน ซึ่งล่าสุด  คงไม่มีใครอยาก ต กงาน เพราะช่วงนี้อย่างที่รู้กัน หลายด้าน มากจริงๆ  แต่ถ้าใครตกงาน และได้รับผลกระทบจริงๆ นั้น  ตรงนี้รั ฐ ได้ออกมาว่า

 

ล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินช ดเช ยกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตน จากการกระจาย Cd 1 9ลอกใหม่ เฟซบุ๊ก น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนาย กรั ฐมนตรี ได้โพสต์ข้ อความเพื่อแจ้งถึงการจ่ายเงินช ดเชยกรณีว่างงานด้วยเห ตุสุดวิสัย จาก Cd 1 9 ตรงนี้เห็นด้วยทั้งประเทศ

ซึ่งเป็นการจ่ายเงินจากระลอกใหม่ รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า ที่ผ่านมา ทางกระทร วงแร งงานได้ออกก ฎกระท รวงมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นการจ่ายเงินเยียวย าในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่ าจ้าง

เนื่องจากต้องกักตัวหรือนายจ้างหยุดกิจการตามคำสั่งของร าชการ โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแ ทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563


แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจ ายของ Cd 1 9 ระลอกใหม่ ล่าสุดทางรั ฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับ และวันนี้ ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ มีมติเห็นชอบร่างก ฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสัยอันเกิดจากการกระจาย ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

จากการประเมินสถานการณ์ของกระทร วงแร งงาน ร่างก ฎกระทรวงนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกั นตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่รั ฐบาลสั่งปิดกิจการ เบื้องต้นคาดว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่าง

จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพม หานคร นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม รวมกันแล้วประมาณ 5.7 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 5,225 ล้านบาท