สมเด็จพระสังฆราช มอบเงินทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ ชาวเน็ตแห่เลื่อมใส

กราบอนุโมทนาสาธุ พระเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน1,300,000 บาท ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 1,300,000 บาท


กราบอนุโมทนาสาธุ ทรงมีพระเมตตา เป็นที่เลื่อมใสของประชาชน

พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวง่พออลงกต มอบถวายให้พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับทุนช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช ในการประชุมมหาเถรสมาคม


หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

สำหรับวัดพระบาทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔ ล้านบาท ซึ่งในบางครั้งเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยๅบาลนั้นไม่เพียงพอ วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย