สองแฝดใจบุญ บิณฑ์ ไทด์ ท นไม่ไหว เหมาจับกุ้งที่บางบ่อ ช่วยเกษตรกรข ายไม่ได้

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโวเชียลต่างติ ดต ามและต้ องบ อกว่า ดีมากครับ น่าชื่ นชมจริงๆ

ล่ าสุดวันที่ 25ธันวาคม 2563  สองแฝดดาร าใจบุญ  ท็อป บิณฑ์  บรร ลือฤทธิ์ แล ะไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์

พร้อมเจ้าหน้าที่มู ลนิธิ ร่ วมกตั ญญู เขตบางบ่อ ล งพื้นที่ไปที่ บ้านเลขที่ 452 หมู่ 1 ต.คลองด่ าน อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ ขอ งนางอุมา พร ป้องขวาพล อายุ 42 ปี

ห ลังขอความช่ว ยเหลือไปทา ง เฟซบุ๊ กข องท็อป ไทด์  ว่า ตอ นนี้ c v d กำลัง กระจ าย ไม่สามาร ถจับ กุ้งขายได้

อีกทั้งลูกสาวก็เริ่ มป่วย และกลั วว่าลูกส าวจะไ ม่สบา ยมา กขึ้น ทางท็อปและ ไทด์ จึงเดินทางม าที่บ่อกุ้งทันที

พบน างอุมาพร เลี้ยงกุ้ง ขาวกับกุ้งก้ ามกราม เอาไว้อายุประ มาณ 2 เดือนครึ่ง

สูบน้ำออกจากบ่ อตั้งแต่ ช่วง 10 โมงเช้า ที่ผ่านมา ทางพี่บิณ ฑ์จึงนำทีมอ าสาสมัครมูลนิธิร่ว มกตัญ ญู  ลงจั บกุ้งในบ่อทันที

โดยมี ไทด์ เอกพัน ธ์ ทำหน้าที่ย กเคร นไม้ นำกุ้งขึ้ นจากบ่อใส่ตะกร้า

ยังมีชา วบ้านลง ช่วยจับกุ้ งด้วย ใช้เ วลาประมาณ 45 นาที ก็จั บ กุ้ง ในบ่อไ  ด้ทั้งหมด


จากนั้ นนางอุ มาพรได้นำคนงาน มาช่วยคั ดกุ้งขาวกั บกุ้งก้ามกราม โดยได้กุ้งข าวน้ำหนัก 38 กิโลกรัม

ส่วนกุ้งก้า มกรามได้ 262 กิโลกรัม รว ม 300 กิโลกรั ม รับซื้อเห มาบ่อใ นราคากิโลกรัมละ 150 บาท รวมเ ป็ นเงิน จำนวน 45,000 บาท

ก่อน ที่ท็อป ไทด์จะมอบเ งินสดให้ กับนางอุมาพ ร

โดยกุ้งทั้งห มดจะนำไปขา ยที่โครงก ารเอื้ออาทรเคหะบางพลี โ ครงการ 4 ประตู 2 ในรา คากิโลก รัมละ 100 บาท

แล ะจะนำเงินที่ข ายได้ทั้งหมดมาเหมาจับ กุ้ง ของ นางอุม าพรอีก 1 บ่อ  ในราคาเหม า ยกบ่อกิโลกรัมละ 130 บาท

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เผ ยว่า วันนี้ที่ ลงพื้ นที่ช่วยเห ลือชา วบ้าน เพราะว่าช่ วงนี้

เกษตร กรที่เลี้ ยงกุ้งไม่สาม ารถขายกุ้ งได้ ไม่มีแพ ไหนเปิดรับซื้ อ

เกษต รกรส่ วนใหญ่กำ ลังจ ะแ ย่เพราะ กุ้ งจะ ไม่เหลือและต้ องแบ กรับ ต้ น ทุนจำนวนม าก

จึงตั ดสินใจเข้ าช่วยเหลือ เพื่อยืนยันว่ ากุ้งนั้นไ ม่ได้เป็ น c v d แต่อย่างใดและทุก คนต้อง ช่ วยเหลือกัน

เป็นกำลังใจให้ กันในการ ฝ่าวิกฤ ติในครั้งนี้

ด้านน างอุมาพร กล่า วด้วยอากา รดีใจว่า ไม่คิ ดว่าพี่ท็ อปและพี่ ไท ด์จะ เข้าช่วยเห ลือ

ซึ่งทีแร กตนไม่ รู้จะทำ อย่างไร เพราะไม่มี วิธีที่จะข ายกุ้งที่เลี้ย งไว้ได้เลย  จึ งขอค วามช่วย เหลือไป

พอ รู้ ว่าทั้ งสองคนจะช่ วยเหลือก็ ทำ  อ ะไรไม่ถูก

และอ ยากจะขอบคุณทุ กคนที่มาช่วย  มันพูดอธิบายเ ป็นคำพู ดไม่ได้

หากไม่ไ ด้รั บการช่วยเหลื อในครั้ งนี้ ก็คงแย่มากเล ยทีเดียว