องสลากฯ เปิดสาเหตุ จ่อหยุดออกสลาก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราสที่ชาซโซดเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า อ อกเถ อะ

ซึ่ จากกรณีที่ พบผู้ติ ด C V D รายล่ าสุ ดอยู่ที่อำเภ อด่า นซ้าย จังห วัดเลย

เ ป็นผู้จำหน่ ายสลากกินแบ่งรั ฐบาลรายย่อย นำสลากไปข ายที่ จ.สมุทรส าคร

ในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 ธ.ค. จากนั้นนำ สลากไปข ายที่ตลาดกุ้ งและตลาดท ะเลไทย และในช่วง 9 ถึง 15 ธ.ค.เดิน ทางก ลับ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆ ษ ก สำนักงานสลากกินแ บ่งรั ฐบาล

เ ปิดเ ผยว่า ในเบื้องต้น สลากฯ จะไปขอตร วจสอ บก่อนว่า ผู้ที่ติ ดรวมทั้งผู้ติ ดต่อและถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

เป็นผู้ค้ าสลากในกลุ่มใด หากเป็นผู้ค้ าที่มาขึ้นทะเบียนจอง ซื้ อไว้ ก็จะไม่ส ามารถมารั บสลากฯ ในงวดถัดไป

เพื่อไปจำหน่ายได้ เพ ราะในห ลักการจะต้องกั กตัว 14 วัน เพื่อต รวจส อบอาก าร

แต่ถ้าห ากเป็นผู้ค้าที่อยู่ในกลุ่มโควตา กองสลากฯ จะเร่ งประสานง านไปยัง มูลนิธิ องค์ กรก ารกุศล ที่รั บสลากฯ ไป ให้ระงั บการส่งต่อ สล ากฯ ซึ่งให้ผู้ค้ ารายนั้น แ ละผู้ที่มีคว ามเสี่ยง

เพื่อไม่ให้ผู้ค้ า นำสล ากไปเดินจำหน่า ย ทำให้สำนักง านสล ากเป็น สาเหตุ  ที่ ทำให้เกิ ดการกร ะจ ายของ CVเป็นว งกว้าง

นายธ นวรรธน์ กล่ าวว่า การข ายสลากฯ ให้กับผู้ค้า เป็นลักษ ณะข ายข าด ไม่มีสัญญาผูกพัน

ดังนั้น ก องสล ากฯ จึงไม่มีอำนาจเข้าไปค วบคุม เมื่อขายสล ากออกไปแล้ว แต่ก็ มีความห่วงใยใ นกรณีนี้ เพราะถือเป็นความเสี่ ยง

จึงกำชับให้ผู้ค้าที่รั บสลากไปจำหน่าย ใส่หน้าก ากตลอดเวลา และ ข ายให้กับผู้ซื้อที่ใส่หน้ากาก รวมทั้งเว้นร ะยะห่างทางสังค มด้วย

ส่ วนกรณีตลาดค้ าสลากฯ ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย กองสลากฯ เตรีย มประสานความร่วมมื อกับผู้ว่ารา ชกา รจังหวัด

เพื่อตรวจสอบ เข้มงวด ตลาดข ายส่ง ให้ปฏิบัติตามม าตรฐานควยคุมของสาธ ารณสุข

เพราะก องสลากฯ ไม่อ ยากเป็นต้นตอของกา รกระจ าย เพิ่มอี ก

กร ณี พบ ผู้ค้า สลากติด ยังไม่น่ากังวล เพร าะจากก ารติ ดตามพบว่า

ไม่ได้ติ ดเชื้ อมาจากตลาดข ายส่งสลาก แต่เป็นการรั บสลาก แล้วเดินทางไปขายจนติดเชื้ อในพื้นที่อื่น

ไม่ได้ติดจากผู้ค้าด้วยกันเอง ดังนั้น กองสลากฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมา

อย่างไรก็ดี ถ้าหากพ บ ว่ามีกรณีการก ระจ าย CV มีต้ นตอ หรือ แ หล่งกร ะจาย มา จากตลาดค้าส่งส ลาก

ทั้ง วังส ะพุง หรือ พื้ นที่อื่น ๆ สำนั กงานสลากฯ ก็จะเรียกป ระชุมคณะก รรมการสลากฯ เร่งด่วน

เพื่อให้ยุ ติ การจำห น่ายและงด ก ารออก รางวั ลทันทีจนกว่าสถา นก ารณ์ จะค วบคุมไ ด้