เทพศิรินทร์ ออกประกาศ ไม่แต่งชุดนร. เรียกคุย 3 ขั้นตอน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่มีเด็กนักเรียน นัดชุมนุมภายใต้กินกรรม ใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมาและมีหลายโรงเรียนที่พบ เด็กนักเรียนใส่ไปรเวทไปโรงเรียน ล่าสุดทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ออกประกาศข้อบังคับเรื่องการแต่งตัวและมาตรการควบคุม CD-19 โดยมีข้อความระบุดังนี้

สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยอาศัยอำนาจระเบียบก.ศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ2551 ประกอบกับบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของCD-19 จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน อาทิ

-ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์

-กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนปฏิบัติดังนี้

1.ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่ห้องกิจการนักเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

2.แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.ในกรณีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

ประกาศดังกล่าว