เปิดสาเหตุ งดเดินทางข้ามจังหวัดช่วงหยุดปีใหม่

เป็นอีกกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ดูแลตัวเองกันด้วย นะครับ

ล่าสุด วันที่ 28 ธ.ค. 2563 นางศิ ลป สวย ระวีแสงสูรย์ ป ลัดก รุงเทพม หานคร กทม. เปิ ดเผ ยว่า ด้วยสถานกา รณ์ก ารของ c vd 1 9  และมีรายงานพบผู้ติ ดเพิ่มมากขึ้น

ประก อบกับในช่วงเทศก าลปีใหม่ประชาชนมั กเดินทางไ ปท่ องเที่ยวต่างจังหวัดหรือก  ลับภูมิ ลำเนาเป็นจำนวนมาก

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

จึงได้มีหนั งสือด่วนไปยังทุกส่วนรา ชก ารของกรุงเท พมหานคร ขอความร่วมมื อให้ข้ารา ชการและบุคลากรในสังกั ดกรุงเทพมหานคร

ควรหลีกเลี่ ยงการเดินท างข้ามจั งหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุ ดต่อเนื่องหลายวัน

เพื่อเป็นก ารควบคุ มและป้ องกันการ ของ cv ในประเทศไทยให้อยู่ในสถ านการ ณ์ที่ควบคุมได้