เศรษฐีคนใหม่ หนุ่มโพสต์ เงินเหลือใช้ เลยซื้อรถแม็คโครมาเกาหลัง

เป้น อี กหนึ่งเรื่อ งราวที่ชาวโซเชียลต่ างติ ดตามและต้ องบอกว่า ทำ ไปได้ เนาะ

เ รียกไ ด้ว่าเป็ นเรื่องร าวที่มีคนต่ างเข้าม าแสด งควา มคิดเห็น กั นเป็นจำ นว นมาก

โดยเป็นเรื่ องราว ที่สร้ างขึ้นม าเพื่อคว ามฮาเท่ านั้นโดย ได้มีหนุ่มรา ยหนึ่ง เงินเห ลือใช้ เศรษ ฐีค นไหม่ จริงๆ

จึงไปซื้ อรถร ถแม็คโ ครมาเกาหลั งเล่น ไม่รู้จ ะเอาเ งินไปทำอ ะไร รวยเวอร์

เมื่อมีผู้ใช้เ ฟซ บุ๊กรายหนึ่งได้  อ อกมาโ พสต์ข้ อคว ามพ ร้อมกับร ะบุว่ า

เงิ น  มัน เ หลือเ ลยซื้ อแม็ คโครมาเกาห ลัง คว ากๆ

ความคิ ดเ ห็นชา วโซเชียล

ความคิ ดเ ห็นชา วโซเชียล