เฮ! ประกันสังคมคืนเงินสมทบ ไม่ต้องรอกำหนด

ถือเป็นข่าวดี สำหรับพี่น้องผู้ที่ใช้แรงงาน โดยประกาศจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการคืนเงินสมทบชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทุกเดือนๆ ลูกจ้างผู้ประกัน จะจ่ายเงินสมทบชราภาพจำนวน 3 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน จากเพดานสูงสุด 15,000 บาท ก็คือ 450 บาทต่อเดือน สะสมๆ ไปเรื่อยๆ เดิมทีแล้ว ตามกฎหมายจะนำเงินสะสมก้อนนี้ออกมาใช้ได้ต่อเมื่ออายุ 55 ปี และลาออก หรือ เกษียณอายุ จึงจะได้


ประกันสังคมกำลังดำเนินการคืนเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ

คณะกรรมการประกันสังคม ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้อง ของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด หรือเฉพาะกิจ โดยมีผู้แทนจากไตรภาคี ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณา

ล่าสุด นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ล่าสุด คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ มีมติให้ดำเนินการ 2 ระยะ คือ ในระยะแรกให้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนว่า จะนำเงินจากธนาคารหรือประกันสังคมมาปล่อยกู้ รวมถึงเงื่อนไขในการกู้เงิน


พนักงานประจำ ที่เข้ารับสิทธิประกันสังคม

ส่วนระยะยาว สำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ นำเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนด สรุปแล้ว ยังต้องรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมในสัปดาห์หน้า อนุมัติต่อไป

ขอบคุณ ประกันสังคมเงินสมทบชราภาพ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการคืนเงินสมทบชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทุกเดือนๆ ลูกจ้างผู้ประกัน จะจ่ายเงินสมทบชราภาพจำนวน 3 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน จากเพดานสูงสุด 15,000 บาท ก็คือ 450 บาทต่อเดือน สะสมๆ ไปเรื่อยๆ เดิมทีแล้ว ตามกฎหมายจะนำเงินสะสมก้อนนี้ออกมาใช้ได้ต่อเมื่ออายุ 55 ปี และลาออก หรือ เกษียณอายุ จึงจะได้


ประกันสังคมกำลังดำเนินการคืนเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ

คณะกรรมการประกันสังคม ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้อง ของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด หรือเฉพาะกิจ โดยมีผู้แทนจากไตรภาคี ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณา

ล่าสุด นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ล่าสุด คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ มีมติให้ดำเนินการ 2 ระยะ คือ ในระยะแรกให้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนว่า จะนำเงินจากธนาคารหรือประกันสังคมมาปล่อยกู้ รวมถึงเงื่อนไขในการกู้เงิน


พนักงานประจำ ที่เข้ารับสิทธิประกันสังคม

ส่วนระยะยาว สำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ นำเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนด สรุปแล้ว ยังต้องรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมในสัปดาห์หน้า อนุมัติต่อไป

ขอบคุณ ประกันสังคมเงินสมทบชราภาพ