ในหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ประชาชนพากัน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า ทรงพระเจริญ ล่าสุด   เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. เฟ ซบุ๊ก พลตรีหญิง เจ้าคุณพ ระสินีนา ฏ พิล าสกัลย าณี  โพสต์ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ สด็จพ ระราชดําเนิน พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทรงพระเจริญ ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ทรงพระเจริญ ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ซึ่งทั้วงสองพระอ งค์ ได้เสด็จ ไปในการสักการะอนุสาวรีย์พระนางจา มเท วี และทรงบําเพ็ ญพระราชกุศลถ วายผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน พร้อมกับถวายต้นเที ยนเพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำ พูน เจ้าอาว าสวัดพระธา ตุหริภุญชัย

และคณะสงฆ์วัดพระธาตุหริภุญชัย ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงพระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทรงพระเจริญ ภาพจาก พ ลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ทรงพระเจริญ ภาพจาก พ ลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ทรงพระเจริญ ภาพจาก พ ลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี


ทรงพระเจริญ ภาพจาก พ ลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ทรงพระเจริญ ภาพจาก พ ลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ทรงพระเจริญ ภาพจาก พ ลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ขอใหทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วย เกล้าด้วยกระหม่อม