ชัดเจน กทม. สั่งปิดเรียนแล้ว เพิ่มเป็น 14 วัน

News

จากสถานการณ์CV-19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กทม. สั่งปิดเรียนเพิ่มเติมยาว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของCV-19 เพิ่มขึ้นอีก


ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกประกาศขยายเวลาการปิดเรียนของสถานศึกษาภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564 โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศสำนักการศึกษา ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563 เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) โดยให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของCV-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการแพร่กระจายของCV-19 อย่างรวดเร็ว


ประกาศจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของCV-19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อ้างอิงอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้โรงเรียนจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง


ภาพประกอบข่าวท่านั้น

ดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของ CV-19 นักเรียนที่อยู่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องหยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยและการเฝ้าระวั งตามมาตรการการป้องกันCV-19 ตามที่กำหนดไว้ต่อไป